Všeobecné obchodné podmienky

Spôsob dodania

Výrobky sú objednávateľovi dodané prostredníctvom zásielkovej služby DHL alebo Slovenskej pošty. V cene objednávky je už zarnutá aj cena za dopravu.

Termín dodania
Keďže naše výrobky sú vyrábané a prispôsobované individuálne na zákazku, dodacia lehota od potvrdenia objednávky je maximálne 30 pracovných dní. Ak nám dáte termín, dokedy výrobok potrebujete, urobíme všetko pre to, aby ste mali výrobok k dispozícii vtedy, kedy potrebujete.

Platobné podmienky

1.     Za objednaný tovar môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:

✁ prevodu na bankový účet - vopred

✁ dobierka – zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky – možné len pri doručení na území SR.

Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ellysium Ties Ltd., 152 Viglen House, Alperton Lane, Middlesex, Wembley, HA0 1HD, United Kingdom, Company no.: 08864096, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov predávajúceho. 


Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@michelangelus.com
Telefón: +421 908 620 996
Poštová adresa: MichelAngelus, Konská 82, 013 13, Rajecké Teplice, Slovakia

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akýkoľvek výrobok z tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje predávajúci,(ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy v reklamácii tovaru.

1.3. Fotografie šiat a iných odevov slúžia iba ako inšpirácie, na základe ktorých si kupujúci môže objednať vyhotovenie výrobku, prípadne sa s predávajúcim dohodnúť na úprave produktu podľa kupujúceho požiadavok.

1.5. Zákazníkovi je poskytnutá možnosť objednania si vzorky materiálov (látky) pre zhodnotenie jeho kvality a farby. Z toho dôvodu sa reklamácie nevzťahujú na nevhodnú farbu, či iné charakteristiky materiálu (látky).

1.6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii výrobku, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu výrobok v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný výrobok,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie výrobku,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie výrobku v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

5.1.Všetky odevy sú vyrábané podľa vystavených inšpiratívnych fotografií pri jednotlivých produktoch umiestnených na internetovej stránke predávajúceho alebo na základe zadania iných požiadaviek kupujúceho.

5.2.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 pracovných dní.

5.3.Kupujúci je povinný prevziať výrobok v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 

5.4.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda výrobok ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že výrobok alebo obal výrobku je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav výrobku. V prípade zistenia poškodenia výrobku je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady výrobku, zľavu na výrobok alebo v prípade neodstrániteľných vád výrobku dodať kupujúcemu nový výrobok.

5.5.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania výrobku predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena 

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu výrobku vrátane nákladov na doručenie výrobku (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho.

6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za výrobok.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme výrobok.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.Predávajúci zodpovedá za vady výrobku a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok

8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky zakúpené kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke predávajúceho. Reklamáciu si kupujúci môže uplatniť na adrese info@michelangelus.com.

8.4.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na výrobok, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku výrobku pri prevzatí výrobku. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal výrobok už v čase jeho prevzatia.

8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení výrobku.

8.8.Ak výrobok vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho  prostredníctvom e-mailu.

8.9.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.10.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný výrobok za iný obdobný výrobok s porovnateľnými parametrami.

8.11.1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí výrobku,
c) uplynutím záručnej doby výrobku,
d) mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
e) používaním výrobku v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neadekvátnym zaobchádzaním, zanedbaním starostlivosti o výrobok.

8.11.2 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

8.12.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného výrobku,
b) výmenou výrobku,
c) vrátením kúpnej ceny výrobku,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.13. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

8.14. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8.15.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho  nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný výrobok vymení.

8.16. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou výrobku za výrobok iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu výrobku za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu výrobok spolu s dokladom o zaplatení v originálnom obale, nie vo forme dobierky.

8.17. NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŚKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM!

8.18. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu).

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve

10.2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu. Vrátenie výrobku do 7 dní bez udania dôvodu sa nevzťahuje na výrobky vyrábané na zákazku, teda všetky odevy vyrobené na základe inšpiratívnych fotografií v jednotlivých kolekciách alebo odevy vyrábané na základe zadaných parametrov prostredníctvom klienta.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, teda žiadať vrátenie peňazí pri nákupe cez internet, ak bolo predmetom kúpy:

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (teda tzv. tovar na zákazku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj audiovizuálneho diela (DVD), zvukového záznamu (CD) alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
lotérie a iné podobné hry.

10.3.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho: info@michelangelus.com.

10.4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu výrobku, číslo bankového účtu v tvare IBAN, kam bude vrátené prijaté plnenie prostredníctvom prevodu na účet. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu výrobok spolu s dokladom o zaplatení v originálnom obale, doporučene, nie vo forme dobierky.

10.5.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu výrobok, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za výrobok uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 30 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia výrobku predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za výrobok uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia výrobku do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia výrobku predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.8.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu, pričom náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, sa do tejto sumy nezarátavajú /poštovné a prepravné náklady, telefónne náklady atď./

10.9.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť vo vyššie uvedených bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním výrobku naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia

11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia výrobku kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia výrobku predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo správ na sociálnych sieťach.

11.5.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Michelangelus © 2020. All Rights Reserved

\
pinterest facebook instagram twitter